Kukátko
V této sekci se dozvíte, jak se škola zapojuje do regionálních i MŠMT projektů, zároveň jak se připravuje na projekty financované z fondu EU. Místo zde budou mít i oslovené různé Nadace.

Grantový program Hyundai Motor Manufacturing Czech "Společně" 2019


    

Tento grantový program podpořil náš projekt "Zážitkové učení v přírodní kráse Beskyd. Aktivity na podporu vnímání přírody kolem nás včetně významu pro zachování ekosystémů jsou pro děti předškolního věku jako „osení“ – co zasejeme, to sklidíme. I z tohoto důvodu hledá škola možnosti přiblížení těchto aktivit dětem ve formě přímých zážitků, prožitků, badatelské činnosti, interaktivních stezek a podobně. Projekt volně navazuje na Školní vzdělávací program.
Z grantového programu bude uhrazena doprava a část programu.
Velmi si ceníme toho, že projekt byl podpořen!

Šablony II MŠ Balzacova

      

Mateřská škola opět získala finanční podporu v rámci Šablon II na zajištění vzdělávání dvouletých dětí - financování chůvy v MŠ Balzacova a v MŠ Kosmonautů v částce 730 000,-Kč

Projekt Za tajemstvím přírody - stejná a přece jiná...


Mateřská škola byla úspěšná a získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí na ozdravné pobyty s ekologickým zaměřením. Prioritou pobytů bude vzduch, programem děti provede paní učitelka, která má specializační studium EVVO. V tomto školním roce odjedou děti v říjnu na Vysočinu a v dubnu do Jeseníků. Stejné pobyty se budou opakovat i v následujícím školním roce.

Celková výše podpory činí 210 000,-Kč.

                      

Šablony pro MŠ Balzacova
Mateřská škola získala finance z tohoto projektu na pomoc při vzdělávání dětí dvouletých, financování chůvy. Další finanční prostředky budou vloženy do vzdělávání učitelů ve formě sdílení zkušeností učitelů MŠ a ZŠ, předmatematické gramotnosti a předčtenářské gramotnosti. Výše projektu činí 434 000 Kč.

Projekt Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání


Ministerstvo školství podpořilo náš projekt ve výši 76 550 Kč. V období 3 -7 let je rozvoj řeči nejdynamičtější. Důležité pro rozvoj řeči je neporušený sluch, zrak a motorika, citové vazby v rodině, správný mluvní vzor. Děti v předškolním věku s nesprávným či opožděným vývojem řeči narůstá. Proto jsme si podaly projekt, abychom mohly vytvořením a propojením logopedické prevence do Školního vzdělávacího programu docílit důkladnou prevenci.
Z prostředků projektu byly proškoleny dvě p. učitelky, které budou zajišťovat odpolední logohrátky. Do všech tříd byly zakoupeny didaktické pomůcky k rozvoji sluchu, zraku, dechu, tablety. Byly vytvořeny programy k interaktivní výuce formou digitálních učebních materiálů.

Dvě novinky - zapojení školy do projektu, zapojení do výzkumu

Projekt NanoGT-zvýšení kvality čistoty ovzduší
Magistrát města podpořil zapojení školy do celorepublikového Projektu, úhradou nanotechnologické aplikace.
Cílem projektu je potvrdit vysokou efektivitu EcoAktivních povrchů směrem ke zkvalitnění ovzduší. Zdravotní ústav ověřil účinky a na základě těchto osvědčení NanoGT garantuje:
  • až 90% eliminace výskytu patogenních kolonií bakterií
  • až 90% eliminace výskytů virů
  • až 90% eliminace rizik přenosu kontaktních nákaz
  • až 90% eliminace výskytu alergenů
  • až 90% eliminace výskytu částic mikroprachu
  • masivní ionizace ovzduší
  • dosažení vyšší třídy čistoty a hygieny

Do projektu je zapojena, jako odborný konzultant, MUDr. Lenka Bohmová, primářka dětského oddělení Městské nemocnice Karviná Ráj, která bude vyhodnocovat zjištěné výsledky z pohledu zkušeného dětského lékaře.

V současné době je proveden nástřik ve třídě Včelek. Bohužel znění Zřizovací listiny nám neumožňuje provést, byť z "vlastních" prostředků, nástřik v ostatních třídách. Proto jsem požádala Magistrát města o výjimku a možnost zajištění rovných podmínek v prevenci zdraví pro všechny děti.
Projekt je vázán určitým počtem metrů nástřiku, společnost NanoGT poskytla pro tento Projekt dotaci ve výši 2 000 000,-Kč.

Do konce tohoto roku bude provedena aplikace nanotechnologie i ve třídě Medvíďat. V příštím roce budou ošetřeny poslední dvě třídy.

Zapojení školy do výzkumu CLoSE

Škola již v roce 2008 byla zapojena do výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a snad i z tohoto důvodu byla opět oslovena a přizvána k longitudinálnímu výzkumu. Ten je financován Grantovou agenturou České republiky, spolupracuje Národohospodářský ústav Akademie Věd ČR, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Národní vzdělávací fond.
Část výzkumu je zaměřen na dlouhodobé sledování vzdělávací dráhy dětí. Dochází k rostoucí profilaci škol již na úrovni předškolního vzdělávání a výběru školky i školy věnují rodiče stále větší pozornost.
Cílem výzkumu je zjistit, jaké dopady má časná diferenciace na vzdělávací dráhu dětí s různým rodinným zázemím a studijními předpoklady.
Škola bude spolupracovat s agenturou STEM/MARK (p.uč. Míša + řed.), která nám poskytne příslušné dotazníky, pro nás, učitelky a pro Vás, rodiče předškolních dětí (oslovíme Vás, jakmile budou materiály škole dodány).

Věřím, že Vás, rodiče předškolních dětí, získáme ke spolupráci na výzkumu, vždyť o práci mateřských škol, o jejich potřebách i problémech je toho v současné době velmi málo známo. Málo informací mají "vyšší instituce" také o požadavcích rodičů a jejich představách o předškolní přípravě a přechodu do základního vzdělávání.
Získané informace ze 120 mateřských škol ČR budou sloužit jako podklad pro vzdělávací politiku na úrovni obcí i celé České republiky - tak proč nebýt u toho!?!

Zapojené mateřské školy obdrží děkovnou plaketu od MŠMT, kterou bude certifikována příslušnost školy k síti výzkumných škol.Jak jste jistě ve třídách postřehli mají děti k dispozici nové výpočetní centrum KidSmart - tento projekt se podařilo prosadit Magistrátu města Havířova.


S netrpělivostí očekáváme, zda bude schválen projekt "Zahrada blízká přírodě", který je podán na Ministerstvu životního prostředí. Po metodické stránce jsme si jej zpracovaly samy, podat ale mohlo město. Držte palečky, abychom dětem dopracovaly poslední část zahrady - lesní koutky, labyrinty, pocitovou stezku...., podle posledních zpráv projekt po formální stránce postoupil! Nahlédněte, jak bude zahrada vypadat zde

Rok 2011 za námi a rok 2012 začíná...


V loňském roce byla škola úspěšná projektem u Nadace ČEZ. Děti získaly dvě interaktivní tabule ActivBoard v celkové výši 230 000,-Kč.
Společnost Dalkia věnovala škole 5000,-Kč, firma Kupiec rovněž 5000,-Kč.
Na venkovní terase byla položena bezpečná a měkoučká pryž, zavěšeny dvě orlí hnízda.

V roce 2012 máme připraveny tři projekty:
  • oslovujeme Nadaci OKD = záměrem je získat finance na lanovou pyramidu (uzávěrka grantu 24.2.)
  • oslovujeme firmu Kimex = záměrem je získat finance na dopadovou plochu kolem trampolíny a houpadel
  • oslovujeme Nadaci Proměny = záměrem je získat finance na pocitovou stezku, kompostér, mikroskopy (čekáme na vyhlášení grantu)


V letošním roce nám Dalkia zaslala darovací smlouvu, opět 5000,-Kč

Našim dalším záměrem je oslovit Průmyslovou zdravotní pojišťovnu = nákup nových inhalátorů.
U společnosti ArcelorMittal se pokusíme získat finance na výjezdy dětí do hor = uvidíme, zda Firemní odpovědnost vypíše granty.

Během jarních měsíců bude dokončena druhá venkovní terasa = položena pryž + zavěšená opičí dráha na posledních pylonech.

Rok 2011 - podaří se nám zrealizovat další projekty?


Začátek roku je vždy ve znamení zveřejňování grantů různých společností. Opět jsme připravily dva projekty, které bychom chtěly v letošním roce zrealizovat.

Koho jsme oslovily?
ArcelorMittal, Dalkii a.s., HTS a.s., Nadaci OKD, NBS invest, ČEZ.

Připravené projekty:

První projekt je směřován k modernizaci výuky v předškolním vzdělávání. Záměrem projektu je nákup interaktivní tabule.

Druhý projekt je finančně náročnější a navazuje na první část již hotové školní zahrady. Jedná se o projekt zaměřený k osázení přední části různými jehličnany, květenou tak, aby utvořil s ekosystémy tabulí jednotný celek. Tento celek umocní vytvoření pocitové stezky tvořenou různými přírodními materiály s přechodovým můstkem a odklápěcí lavičkou. Stezka bude ukončena dřevěnými kůly.

Držte nám palce, abychom projekty oslovily a získaly potřebné finance.

Na co již peníze máme ...

V jarním období započne menší rekonstrukce terasy. Bude odstraněna již zastaralá a nebezpečná stříška. Bude nahrazena dřevěnými hranoly ve formě pergoly. Na dlažbu bude položena speciální litá hmota z kaučuku, která bude teplá, měkká. Bude vytvořena cesta ode dveří třídy s přechodem pro chodce a květinami.

Projekt zahrady ukončen


Po celkové rekonstrukci školní zahrady, která dostala zcela nové zpevněné a dopadové plochy od Magistrátu města, za grant Nadace OKD byly pořízeny hrací prvky firmy HRAS (sponzorsky provedla část prací bezplatně) - lanová dráha, vodní kaskády, zabudovaná trampolína, ministaveniště, pískoviště. Technické služby Města Havířova zasponzorovali veškeré terénní úpravy a v neposlední míře firma Depos umožnila bezplatně uložit odpad na skládku nastal čas pro nás...pro rodiče a děti, abychom dokončili a upravili naši školní zahradu.
V sobotu kolem 9,00 hodiny se začali scházet první rodiče a než jsme se rozdělili do "pracovních úseků", přicházeli i s dětmi další..., práce nám šla tak od ruky, že některé pracovní nářadí nevydrželo...,
maminky projevily tvůrčí schopnosti při stavbě skalky i bylinné pyramidy, děti dotvářely sázením i kameny..., pomáhali i tatínkům s rytím..., a mezitím další tatínkové sekali, přemísťovali domeček, měřili, upravovali plot...přesazoval se i rybíz a angrešt...a zahrada dostávala novou "image"...
...mezitím paní kuchařka s paní školnicí dopekly štrůdl... buchtu... teplý čaj pro děti a pro nás dospělé?...čaj s rumíkem...myslím, že jsme si to všichni zasloužili...

Všem rodičům, dětem i kolegyním děkuji..., a protože ještě nějaké maličkosti zůstaly, uvítáme v tomto týdnu nabídnutou pomoc...

Rodiče opravdu pomoc nabídli - ze třídy Medvíďat dokonce pomáhal i náš absolvent, který již mateřské škole dost odrostl, pomohl dosadit tuje, keře...moc děkujeme !!!

Zahrada se se realizovat bude!
A to už v příštím roce! Jak už tomu bývá, vše je jinak, než se původně předpokládalo, ale důležité je, že se projekt Urbanizace školní zahrady v roce 2009 zrealizuje! Finančně nám přispějí zejména Nadace OKD, Technické služby města Havířov, a. s., a také Statutární město Havířov. Finančně náročná rekonstrukce školní zahrady by se bez jejich pomoci nekonala! Vyčerpaly jsme již všechny možnosti - viz níže.

         Sponzorům tímto velmi velmi děkujeme!

Jak pokračujeme...?
V současné době máme již k dispozici Studii zahrady - k Vašemu nahlédnutí ji vyvěsíme. Ministerstvo životního prostředí v lednu přehodnotila kritéria pro předkládání projektů. Zcela vypustila možnost stavebních úprav zahrad, na které jsme nejvíce spoléhaly, a zahrnula pouze výsadbu. Nyní jsme opět na začátku - vyhledat projekt, kde bychom s našimi požadavky vyhověly kritériím. Mapujeme situaci v projektech ROP Moravskoslezského kraje, kde ale jsou podmínky které musíme zkonzultovat se zřizovatelem. Jedná se o platby faktur, kde nelze počítat se zálohami z projektu, ale nejprve vše proplatit a poté žádat o následné proplacení faktur. Prozatím projednáváme možnost zpracování Projektové dokumentace ze Studie.
Nevzdáváme to, rády bychom Studii dotáhly až ke zdárnému konci.

Rada města
Zde více Rada města schválila a podpořila náš návrh o zapojení škol do projektu EU. Ve středu přijede paní architektka a budeme slaďovat naše záměry. Ve čtvrtek v 8,00 hodin máme schůzku v Agentuře ochrany životního prostředí, kde budeme projednávat všechny podklady, které musí být součásti projektu. Průběžně Vás budu informovat. Studii zahrady Vám představíme.

Začínáme se studii
Během příštího týdne se začne se zaměřováním školní zahrady. Schůzka s paní Ing. Cigánkovou byla úspěšná nejen po stránce termínů, ale i cenové nabídky. Ve studii připraví celkový koncept školní zahrady - po stránce urbanizace i vybavení. Její spolupracovnice léta pracovala v Německu, kde se podílela na projektech návrhů školních zahrad, hřišť i prostranství. S nadšením budeme očekávat návrhy naší zahrady včetně vstupu do školy.

Ve středu jsem pozvána k jednání Rady města. Snad se podaří Radu přesvědčit a naklonit k tomu, aby uvolnila potřebné finance. Pro Vaši představu - přibližná částka 4 miliony vyjadřuje 30 % podíl z celkové částky.

Průběžná informace o projektu - poděkování rodičům.
Děkuji paní Hulové a paní Trechové za kontakty zahradních architektů. Protože nás tlačí čas, Ministerstvo vypsalo Výzvu již k 31.1., oslovily jsme paní Ing.arch. Magdu Cigánkovou, která spolupracuje s ČT v rámci Zahrada je hra. Získaly jsme její přílib, že studie připraví do konce prosince. V úterý máme vstupní schůzku, která pro nás bude důležitá z pohledu financí. Víme jak má studie vypadat, co musí obsahovat, ale až po shlédnutí zahrad je schopná svou práci nacenit. Nicméně budeme kontaktovat i pana Kročka a podle finančních kalkulací studií vybereme.
Schůzka s panem náměstkem nebyla jednoduchá - město musí najít finance jako partner našeho projektu. Po schůzce jsme připravily dopis Radě města Havířova s veškerými podklady k jednání. Rada města bude 5.12. a s velkým očekáváním čekáme , jak se k našemu záměru postaví.

Zapojení školy do projektu k získání peněz z EU
Mateřská škola hledá všechny možné dostupné cestičky k tomu, aby mohla dobudovat školní zahradu tak, aby sloužila jak k pohybu, tak i k poznávání přírody a k její ochraně. Chtěla bych Vás seznámit s našimi cíli a záměry. Šest ředitelek mateřských škol se spojilo v partnery, našly jsme si firmu, která má již zkušenosti s projekty a navíc zná problematiku školství. Celý projekt máme dobře motivačně propojen na šest zahrad. Naše školní zahrada by řešila koloběh vody (nástin - potřebujeme odstranit nefunkční bazén vytvořením vodopádku, stálého jezírka, mlhoviště pro děti, vytvoření dvou pump s korýtkami pro odvádění vody ke hře dětí, naučné tabule s koloběhem vody, ptáků, zvířat, rostlin, kteří žijí u vody. Součástí by byla i celková urbanizace zahrady s chodníčky, osázením ...) Nyní se nacházíme ve stadiu, kdy musíme získat pro projekt i představitele města. Jejich finanční podíl je nezanedbatelný, předpokládáme částku 10 mil. Kč. V úterý máme schůzku s p. náměstkem JUDr. Bronislavem Bujokem.
Po příslibu podpory města se pustíme společně se zahradním architektem, stavební firmou do přípravy studie k projektu. Držte nám palečky, abychom ke krásné fasádě školky přidaly nejen půvabnou, ale hlavně funkční pro děti poslední část zahrady.

Rekonstrukce třídy Včelek

Ve spolupráci s Českou televizí a s pořadem Ostravské televize Bydlení je hra byla zrekonstruována třída Včelek. Na projekt byla vyčleněna částka 200 000 Kč, která zahrnovala ...... Architektonický návrh financovala Česká televize.
Celá akce mohla být realizována jen díky sponzorům, kterým tímto velmi děkujeme.
Více...

Sponzoři:

Tvorba www. stránek

MŠ Balzacova je v tomto směru docela pokroková. Své www. stránky má již od r. 2000.
V poslední době ale vznikla potřeba vytvořit nové, aktivní stránky, které by rodičům umožnily neustálou informovanost o dění v mateřské škole a v jejich třídě, lepší vzájemnou komunikaci a další nadstandartní funkce, které nový web představuje.
Tyto www stránky vznikaly asi rok a půl, jejich vývoj je spojen s celkovou tvorbou image mateřské školy. V rámci projektu bylo vytvořeno nové logo a maskoti jednotlivých tříd tak, aby splňovaly požadavky autorského zákona.Dnes je 19. 08. 2019
svátek slaví Ludvík


  28. 05. 2019
Ukončení programů

  23. 05. 2019
VOLBY - organizace třídy Medvíďat

  07. 05. 2019
Angličtina


Poslední příspěvek
21. 11. 2016


Anketa:
Není vypsána
   © 2007-2019 TAMERO | Vyrobil josefsvoboda.com | © Ilustrace Adolf Dudek   Celkem návštěv: 544346 | Dnes: 54