Seznamte se
"Mateřská škola podporující zdraví"

MŠ podporující zdraví vede děti ke zdravému způsobu života.
Základními aspekty jsou pohyb, dech, rytmus, výživa, mysl a vztahy při současném respektování přirozených lidských potřeb a vzájemné komunikaci.
Smíšené třídy umožňují dětem poznat přirozené lidské vztahy ve společnosti, neoddělují „malé“ a „velké“, naučí je vzájemně se respektovat, tolerovat a pomáhat jeden druhému.
Pro děti je zajištěna strava dle zásad zdravé výživy. Do denních aktivit jsou zařazeny hudební a výtvarná výchova, pohyb na čerstvém vzduchu.
Vzdělávání dětí je založeno na principu prožitkového učení (učení na základě prožitků nikoli pokynů a příkazů).
Přitom je důraz kladen na individualitu a potřeby každého jedince.
Profesionální přístup pedagogů umožňuje tyto potřeby akceptovat a v rámci možností se jim přizpůsobit.
V prostoru tříd a heren se nacházejí centra, kde mohou děti volně experimentovat, poznávat a zkoumat, ale také v případě potřeby klidu si odpočinout a relaxovat.
Každé dítě má přidělenou vlastní složku, kam si ukládá své výtvory v rámci společných i individuálních aktivit.
Po celou dobu docházky je vedeno Portfolio dítěte, které prokazatelně dokladuje pokroky dítěte.

Stručná vizitka školního vzdělávacího programu


Plná verze v Sekci / Ke stažení - Směrnice. Školní vzdělávací program "HOUPY"ŠVP „Mateřská škola podporující zdraví“ vychází z tradic školy a z inovativního Programu podpory zdraví. Záměrem programu je nabídnout dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami nejen kvalitní a kvalifikovanou vzdělávací péči, ale také prostředí, kde se budou cítit bezpečně a spokojeně. Hlavní cíle jsou orientovány na dítě respektují jeho osobní maximum, individuální potřebu i zájem. Charakter práce v podobě prožitkového učení, kooperativních her umožní mimo jiné v dítěti podpořit rozvoj myšlení, získat zdravé sebevědomí i schopnost sebehodnocení. Vzdělávací obsah tvoří pět hledisek – Identita, Společenství, Změny v přírodě, Aktivita, Zdravý životní styl, které vznikly v souladu s osobnostními a celospolečenskými cíli. Výstupem ŠVP je – „vybavit“ dítě vším potřebným pro úspěšný a radostný start v dalším vzdělávání.

Vzdělávací program


Mateřská škola má vytvořen vlastní vzdělávací program, který vychází z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole a je vždy plánován na 3 léta. Je přístupný všem rodičům. Na programu spolupracují všechny učitelky naší mateřské školy. Program byl ověřován a dále rozvíjen od roku 2000. Od roku 2006 se vzdělávací program připravoval podle nové verze "Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání" a Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Je vždy zaslán k posouzení Státnímu zdravotnímu ústavu v Praze, který na základě posudků odborníků vydává Certifikát pro síť mateřských škol podporující zdraví. Naše škola tento Certifikát opětovně získala.
Školní vzdělávací program „ožívá“ v jednotlivých třídách, uvítáme Váš zájem při situačním plánování společně s pedagogy.
Obecně lze shrnout, že vzdělávací program je navržen tak, aby prostřednictvím situací, plánovaných činností a prožitkovým učením se dítě učilo vážit si života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky a prostřednictvím pohybových aktivit dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti. Dojít ke zjištění, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu života i řešit vzniklé situace, ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Rozvíjet kamarádské vztahy, poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm. Poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. Zjišťovat co ho obklopuje, ať živá nebo neživá příroda, pochopit souvislosti co se kolem něho děje.
Naše práce s dětmi je založena na metodách přímých zážitků, s využitím dětské zvídavosti s potřebou objevovat, probouzet v dětech aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat druhým. Nepředkládáme dětem hotové návody, ale naopak jim umožňujeme hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.
Rozvoj osobnosti dítěte – návaznost cílů v souladu s Kurikulem ZMŠ, ŠVP, TVP :
 • rozvíjet dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi
 • vytvořit dostatek podnětu k prožitkovému učení a radosti z něho
 • posílit sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti
 • vytvořit prostředí pro vzájemné zdravé vztahy mezi dětmi
 • stimulovat rozvoj řeči – vést děti k tomu, aby zvládly klást otázky, ptát se
 • seznámit děti se vším, co je důležité pro život, umět si vyhledat informace
 • zdůraznit význam vlastních aktivit
 • být připraven pomoci dětem, pokud to potřebují
 • vytvořit prostředí pohody a radosti z prožitého dne


Uplatňování podílu rodičů a partnerů na vzdělávání v mateřské škole:
 • usilovat o partnerské vztahy s rodiči, ZŠ, PPP, – zapojení do různých šetření ke kvalitě vzdělávání
 • možnost podílet se na činnosti s dítětem, umožňovat rodičům podílet se na tvorbě programu školy
 • vést s rodiči průběžný dialog o jejich dětech - základní poradenská služba pro rodiče


Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro pedagogickou činnost o tom:
 • jak se děti cítily – k jakým postojům byly vedeny
 • co je nejvíc zaujalo – co se nového naučily, poznaly – vědomosti, znalosti, hodnoty chování
 • co se povedlo, co ne a proč – kde mají děti problém – situační plánování
 • individuální záznamy o dítěti – portfolio – pedagogická diagnostika, vstupní anamnéza – pohovory s rodiči


Vysvětlivky :
ZMŠ – Kurikulum zdravých mateřských škol, podporujících zdraví
RVP – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – dostupný na www. vuppraha.cz, www.msmt.cz
ŠVP – vlastní zpracovaný - školní vzdělávací program
TVP – třídní vzdělávací program

Dnes je 17. 07. 2019
svátek slaví Martina


  28. 05. 2019
Ukončení programů

  23. 05. 2019
VOLBY - organizace třídy Medvíďat

  07. 05. 2019
Angličtina


Poslední příspěvek
21. 11. 2016


Anketa:
Není vypsána
   © 2007-2019 TAMERO | Vyrobil josefsvoboda.com | © Ilustrace Adolf Dudek   Celkem návštěv: 541497 | Dnes: 67